Úvod

 

Cestná nákladná automobilová doprava predstavuje veľmi dôležitý prvok vo všetkých oblastiach výroby. Jej služba je dôležitá ako pri zásobovaní surovinami tak aj pri expedovaní produktov.  Cestná nákladná doprava vo vzťahu k ostatnými druhom dopravy či už železničnej, vodnej alebo leteckej predstavuje najdôležitejšiu časť logistického reťazca, pretože zabezpečuje zbernú činnosť. Prostredníctvom cestnej nákladnej dopravy je možné uskutočniť celovozidlové a špeciálne prepravy  „ z domu do domu“.

 

Podnikať v cestnej doprave je možné na základe povolenia správneho orgánu.  Toto povolenie umožňuje podnikať v pravidelnej autobusovej doprave, v medzinárodnej nepravidelnej autobusovej doprave, v medzinárodnej cestnej doprave a v medzinárodnej taxislužbe. Pre podnikanie v cestnej doprave je potrebné preukázať odbornú spôsobilosť, ktorá sa o roku 2012 preukazuje pre cestnú nákladnú dopravu. V minulosti sa rozlišovala odborná spôsobilosť pre medzinárodnú cestnú dopravu a vnútroštátnu cestnú dopravu.

 

Špecifikom nákladnej automobilovej dopravy je, že sa skladá z dvoch súčasne prebiehajúcich procesov, ktoré sa spolu označujú ako dopravný proces. Medzi procesmi existuje vzájomná väzba. Ide o proces výroby dopravného produktu a proces spotreby dopravného produktu.  Dopravný proces sa skladá z niekoľkých fáz.

 

Pod pojmom dopravný proces rozumieme súhrn činností spojených s pohybom dopravných prostriedkov, t.j. činnosti súvisiace s pristavením vozidla, jazdou vozidla a odstavením vozidla. Pod pojmom prepravný proces rozumieme súhrn činností spojených s premiestňovaním predmetov alebo osôb, t.j. nakládku, vykládku, prípadne prekládku, práce súvisiac s vybavovaním cestujúcich a vlastné premiestňovanie tovaru a osôb.

 

Fázy dopravného a prepravného procesu nákladnej cestnej dopravy sú:

  1. Príprava vozidla a jeho pristavenie na nakládku
  2. Nakládka tovaru
  3. Jazda s tovarom
  4. Vykládka tovaru
  5. Prázdna jazda na ďalšiu nakládku, alebo odstavná jazda a odstavenie vozidla

 

Súčasný trend v nákladnej automobilovej doprave je, že všetky dopravné spoločnosti hľadajú možnosti znižovania nákladov, ktoré vznikajú pri prevádzkovaní cestnej nákladnej doprave.