článok 10 - Prepravné listiny v nákladnej cestnej doprave

(1) Prepravná listina ako prepravný doklad sprevádza zásielku až do jej vydania, prípadne likvidácie. Prepravnú listinu je povinný riadne vyplnenú odovzdať dopravcovi odosielateľ alebo je povinný údaje týkajúce sa zásielky dopravcovi poskytnúť a po zapísaní napríklad dopravcom do nákladného listu ich podpisom potvrdiť alebo dopravca sa môže na prepravnej listine dohodnúť inak.

(2) Prepravná listina  sa odovzdáva dopravcovi, ak nebolo dohodnuté inak spolu so zásielkou.

(3) Prepravná listina musí obsahovať najmenej tieto údaje:

a) názov (meno) odosielateľa a príjemcu,

b) obvyklé pomenovanie obsahu zásielky a jej obalu,

c) počet kusov,

d) celkovú hmotnosť zásielky,

e) miesto nakládky a miesto vykládky,

f) dátum a potvrdenie prevzatia zásielky dopravcom a príjemcom,

g) miesto pre výhrady dopravcu.

(4) Prepravnou listinou vo vnútroštátnej  cestnej nákladnej doprave je

a) prepravný list vyplnený a odovzdaný odosielateľom,

b) dodací list, pokiaľ vyhovuje uvedeným podmienkam.

(5) Ak sa nakladá alebo vykladá zásielka na viacerých miestach, je odosielateľ povinný odovzdať pre každú časť zásielky samostatnú prepravnú listinu. Pre niektoré druhy prepráv môžu byť údaje prepravnej listiny zjednodušené.

(6) Dopravca a prepravcovia (odosielateľ a príjemca) zodpovedajú za správnosť a úplnosť údajov, ktoré zapisujú  do prepravnej listiny.

(7) Dopravca má právo zapísať do prepravnej listiny výhrady dopravcu k druhu použitého vozidla na základe požiadavky objednávateľa prepravy, stave zásielky, jej obalu, počtu kusov a spôsobu nakládky.

(8) Pri preprave nebezpečných vecí sa vyžadujú od odosielateľa ďalšie doklady predpísané platnou právnou úpravou, ktoré sú uvedené v ďalších oddieloch prepravného poriadku.